OBEC ZVĚSTOV

Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 - externí odkaz a vyhlášky č.442/2006 - externi odkaz.

1. Úplný oficiální název:

Obec Zvěstov

2. Důvod a způsob založení:

Obec Zvěstov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura:

V čele obecního úřadu je starosta obce. Jedná se o jednostupňové řízení.

Starosta obce řídí činnost:

 • finančního, mzdového a personálního úseku - 1 pracovník na HPP
 • zajišťuje svolávání a program jednání zastupitelstva obce.

V jeho dlouhodobé nepřítomností plní tuto činnost místostarosta obce.

Obecní úřad není dělen na odbory.

Seznam organizací:

 • Není zřizovatetel žádných organizací

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Zvěstov
Zvěstov 113
25706 Louňovice pod Blaníkem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Zvěstov
Zvěstov 113
25706 Louňovice pod Blaníkem

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 11:00, 15:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 11:00, 15:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

Tel: 317 833 227

4.5 Fax

Fax: není

4.6 Adresa internetové stránky

aWeb:www.zvestov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

oficiální: obec@zvestov.cz

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: obec@zvestov.cz
starosta obce: starosta@zvestov.cz

5. Bankovní spojení:

ČS a.s. Benešov, č.ú. 0320064329/0800

6. IČO

233099

7. DIČ

CZ00233099

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán: Územní plán

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce: Hospodaření

9. Žádosti o informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Zvěstov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce - na návsi
 • na internetové úřední desce na adrese: www.zvestov.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

 • Ústně - osobně na Obecním úřadě ve Zvěstově v úředních dnech a v úředních hodinách
 • Telefonicky - na tel. č.: 317 833 227
 • Písemně - na adrese: Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 25706 Louňovice pod Blaníkem
 • Elektronickou poštou - e-mail: obec@zvestov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • Utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skuteností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.
 • Obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.).
 • Skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení.
 • Skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 25706 Louňovice pod Blaníkem

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou - E-mail: obec@zvestov.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky:

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje.Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 3. Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře:

Ostatní formuláře na poveřeném úřadě MěU Votice - externí odkaz

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Zvěstov obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OU Zvěstov nebo pověřený úřad MěU Votice

Řešení život. situací na www.zvestov.cz

Řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy - externí odkaz

14. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákony naleznete na Portálu veřejné správy  - externí odkaz

14.2 Vydané právní předpisy

Obecní vyhlášky

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

V současné době Obec neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpracování osobních údajů

Veřejně přístupné registry

Informace o obecním informačním systému

Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.

Informace o územním plánu

 • Do územního plánu je možné nahlédnout na OU Zvěstov.