OBEC ZVĚSTOV

Projekty a dotace

Zámek Zvěstov – celková obnova

20.01.2020

  

 

 

Název projektu:                Zámek Zvěstov – celková obnova

Poskytovatel dotace:        Středočeský kraj, Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití

                                         Ministerstvo kultury ČR, Program záchrany architektonického dědictví (PZAD) – podpora v roce 2018, 2019, 2020

                                         Ministerstvo kultury ČR, Havarijní program – podpora v roce 2017

Celkový odhad projektu:  16 000 000,- Kč

Získaná dotace:               1 710 031 Kč (Středočeský kraj, 2018)

                                         2 300 000 Kč (Ministerstvo kultury ČR – PZAD 2018, 2019, 2020) 

                                         300 000 Kč (Ministerstvo kultury ČR - Havarijní program 2017)

Realizace:                        2017 – 2020, předpoklad pokračování i v dalších letech

 

V rámci projektu bylo realizováno statické zajištění stávajících konstrukcí, které byly v havarijním stavu (schodiště, nosné zdi, oblast černé kuchyně), obnoveny byly chybějící nosné konstrukce (nosné zdi a stropy, obnoven byl přístup do vyšších podlaží). Na stěnách jsou zachovalé původní gotické, renesanční a novogotické omítky, které svědčí o bohaté stavební historii zámku. Obnovované konstrukce a materiály vycházejí z dochované historické podoby. Po dohodě s orgány památkové péče kvůli předpokladu nedostatku finančních prostředků na celkovou obnovu najednou nebyly v této fázi obnovovány ozdobné prvky v úrovni střechy (nárožní věžičky, vížka na S průčelí, ozdobné štíty, vikýře). Byly odstraněny nejhorší havarijní stavy, odklizena suť, obnoven přístup do vyšších pater, která byla cca 30 let nepřístupná z důvodu zříceného schodiště. V rámci realizace 1. části I. Etapy bylo vystavěno z původních materiálů odstřelené křídlo.

Zbylé 2 části Etapy I budou realizovány od roku 2020 po dobu cca 5 let.

 

Zvěstov - Festival OPEN AIR 2019

16.12.2019

 

 

Název projektu:                         Zvěstov - Festival OPEN AIR 2019

Poskytovatel dotace:                 Středočeský kraj, Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Celkový rozpočet projektu:        63 953 Kč

Získaná dotace:                         50 000 Kč

Realizace:                                  2019

 

Cílem projektu bylo uspořádání 7. ročníku festivalu malých regionálních kapel v obci Zvěstov - OPEN AIR. V návaznosti na úspěšné minulé ročníky byl v roce 2019 program rozšířen o více kapel, které se představily 10. 8. 2019 od 14:00.

Celý program proběhl v prostoru před zvěstovským zámkem, který prochází postupnou záchranou a revitalizací. Proto byl celý minifestival koncipovaný tak, aby se zviditelnila tato poněkud opomíjená památka, která je v majetku obce. Právě Obec Zvěstov do její záchrany a stabilizace v posledních třech letech významně investuje. Uspořádáním festivalu jsme přispěli k oživení kulturního dění v obci a regionu, nabídli prostor regionálním kapelám a současně pořádáním festivalu v těsné blízkosti zámku (v postupně obnovovaném parku) upozornili veřejnost na postupnou obnovu této významné památky.

Festival navštívilo přibližně 300 lidí všech věkových kategorií, kteří se výborně bavili a užívali si různorodé hudební žánry, přestože akci provázela nepřízeň počasí. Regionální hudební uskupení dostaly prostor pro prezentaci svých i převzatých písní.

Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení, které organizačně zaštítili svou dobrovolnou prací zejména mladí obyvatelé z obce Zvěstov.

celý článek

PD Zámek Zvěstov

05.01.2019

 

 

Název projektu:                            PD Zámek Zvěstov                         

Poskytovatel dotace:                    Středočeský kraj, Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Celkový rozpočet projektu:           105 000 Kč

Získaná dotace:                            50 000 Kč

Realizace:                                     8 – 12/2018

 

V rámci projektu byla zpracována projektová dokumentace dle vydaného závazného stanoviska orgánů státní památkové péče zaměřená na konzervaci historických omítek a obnovu fasád – 1. etapa – restaurátorská fixace. Zpracovaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro fyzickou realizaci dalších prací směřujících k postupné obnově zámečku ve Zvěstově.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Miroslav Fuchs ve spolupráci s akademickým malířem Václavem Špalem.

B. j. 6PB – PČB Zvěstov

10.01.2018

 

 

Název projektu:                            B. j. 6PB – PČB Zvěstov

Poskytovatel dotace:                    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Program Podpora bydlení

Celkový rozpočet projektu:           5 865 478,09 Kč

Získaná dotace:                            3 600 000 Kč

Realizace:                                     2016 - 2017

 

Předmětem projektu byly stavební úpravy č.p. 53 v obci Zvěstov. Jednalo se o kompletní rekonstrukci vybydleného domu, který získala obec v rámci exekučního řízení. Po zpracování projektové dokumentace a kompletní rekonstrukcí vzniklo v domě vzniklo 6 pečovatelských bytů. Jednotlivé byty jsou bezbariérové. Slavnostní otevření se uskutečnilo 21. 9. 2017 za účasti hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Pečovatelská služba pro klienty je zajišťována ve spolupráci s DPS Jankov.

Stavbu realizovala firma Pazdera s.r.o.

 

celý článek

Strana: 1 z 1 |